Step 5 (S-98931)

From Stepik Wiki
Jump to: navigation, search

Step on Stepik: https://stepik.org/lesson/24462/step/5

Что будет выведено в результате выполнения данного кода?class A:
  def foo(self):
   print("A")

class B(A):
  pass

class C(A):
  def foo(self):
   print("C")

class D:
  def foo(self):
   print("D")

class E(B, C, D):
  pass

E().foo()